Regjistrimi

Tarifa e regjistrimit për të gjithë pjesëmarrësit, me përjashtim të studentëve, është 5000 lekë.

Tarifa e regjistrimit për çdo pjesëmarrës përfshin:

  • Pranimin në të gjitha seksionet paralele
  • Programin e konferencës
  • Etiketën e konferencës
  • Pushim kafe
  • Një kopje të Librit Proceeding & CD.
 

Pagesa e tarifës së regjistrimit duhet të kryhet nëpërmjet transfertës bankare. Ju lutemi shkarkoni Mandatin për Arkëtim duke shtypur butonin e mëposhtëm.